Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 


           Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119
z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO jest Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, Dyrektor Sądu Okręgowego
  w Siedlcach oraz Minister Sprawiedliwości – w zakresie realizowanych zadań.

  Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

  Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

  ul. ks. Bosco 3,  08-300 Sokołów Podlaski

  tel.fax: +48 25 787 23 94;  tel.+48 25 787 23 22

  e-mail: poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim  jest  Pan Michał Kucharski.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

  ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski

  e-mail: iod@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań w ramach sprawowania władzy publicznej.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 4. realizacji zadań Sądu wynikających z przepisów prawa, tj. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa;

 5. zawarcia i wykonania umowy, np. umowy o pracę, umowy na świadczenie usługi;

 6. przyznania Pani/Panu dostępu do Portalu Informacyjnego na podstawie Pani/Pana zgody.

 7. < > Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnione organy.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
  w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Rejonowego
  w Sokołowie Podlaskim.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być . Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania,
  a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie np. nie podpisanie umowy. Podanie danych może mieć charakter dobrowolny, ale być konieczne np. w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji, w tym profilowaniu.

  Przysługujące Pani/Panu prawa podlegają ograniczeniu wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

   

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim deklaruje, że Pani/Pana dane osobowe są:

 1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość).

 2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
  i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami (ograniczenie celu).

 3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych).

 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość).

 5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (ograniczenie przechowywania).

 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność
  i poufność
  ).

   

Metadane

Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry