Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/obsluga-interesanta/ochrona-danych-osobowyc/7888,Informacje-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-Sadzie-Rejonowym-w-Sokolowie-Pod.html
15.06.2024, 16:14

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO oraz art. 22 z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz.125) w związku z art. 175 dc §2 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 2072) informujemy, że:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim – w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych;
 2. Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim – w zakresie realizowanych zadań zastrzeżonych dla Prezesa Sądu;
 3. Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach wykonujący obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim – w zakresie realizowanych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Sądu.

Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax: +48 25 787 23 94; tel. +48 25787 23 22
e-mail: poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim jest: 

Pani Alicja Przeździak

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
tel.: +48 25 640-78-66
e-mail: iod@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawa;
 • przyznania Pani/Panu dostępu do Portalu Informacyjnego;
 • rekrutacji urzędników, asystentów sędziów, realizacji praktyk i staży;
 • procesu nominacyjnego na stanowisko sędziego, asesora sądowego i referendarza sądowego,
 • zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych;
 • wykonywania czynności ławnika;
 • wykonywania funkcji kuratora społecznego;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na monitorowanym terenie;
 • zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa (nagrywania rozmów);
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa; inny administrator (np. Minister Sprawiedliwości) podmioty przetwarzające oraz strona trzecia.

Dostęp do danych zawartych w aktach spraw sądowych regulują przepisy szczególne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

Przysługuje Państwu prawo do  żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych
oraz ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących.

Każde z ww. żądań będzie rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Przysługujące Pani/Panu prawa podlegają ograniczeniu wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości organem właściwym
do rozpoznania Państwa skargi jest Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach.

 

Treści obowiązków informacyjnych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim (klazule informacyjne)

 

Metadane

Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony