Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Dostęp do Informacji Publicznej

Informacje udostępniane na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2020.2176) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

 • pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

ul. ks. Bosco 3

08-300 Sokołów Podlaski

 • faxem (25) 787 23 94

 • lub pocztą elektroniczną na adres poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

 • bądź poprzez portal ePUAP,

 • lub złożyć osobiście w biurze podawczym sądu/za pośrednictwem skrzynki podawczej

Wniosek należy skierować do Prezesa Sądu Rejonowego.


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446).

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl  

 2. faksem na nr (25) 787 23 94;

 3. pocztą na adres: Sąd Rejonowyw Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, lub złożyć osobiście na biurze podawczym/skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 4. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim;

 5. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

  W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania oraz dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

  Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).

  Opłaty za ponowne wykorzystywanie

  Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

   

  Środki prawne:

  - sprzeciw

  Wnioskodawca, który otrzymał od Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty albo może w tym czasie zawiadomić Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

  - odwołanie

  W przypadku otrzymania decyzji Prezesa Sądu Rejonowego o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

Metadane

Data publikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry